Política de protecció de dades

Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de Depuradores d’Osona, SL. Fa referència a les dades que tracta en l’exercici de les seves activitats donant compliment al Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

                                                                                                                                                   

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Depuradores d’Osona, SL (en endavant Depuradores d’Osona), amb CIF B60858982, domicili al Carrer de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta – Consell Comarcal d’Osona, Ed. El Sucre, de Vic (CP 08500), telèfon 938 834 120, adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i lloc web www.depuradoresosona.cat.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de Depuradores d’Osona, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a carrer de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta – Consell Comarcal d’Osona, Ed. El Sucre, de Vic (CP 08500), tel. 938 834 120 o a l’adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Amb quina finalitat tractem les dades?

A Depuradores d’Osona tractem les dades personals per a les següents finalitats.

Contacte. Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà del formulari de contacte de la pàgina web, correu electrònic o telefònicament. Les dades personals s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

Selecció de personal. Recepció de currículums vitae que ens adrecen persones interessades en treballar amb nosaltres i gestió de les dades personals que es generen per la participació en els processos de selecció de personal, amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. No obstant, en aquest darrer cas, eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana.

Directori institucional. Es tracten dades personals de persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, públiques i privades, amb les que existeixen relacions amb la finalitat de mantenir les relacions institucionals i comunicació per a l’exercici de les funcions pròpies.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Usuaris de la nostra web. El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l'ús dels protocols d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web. La nostra web no utilitza galetes (cookies) que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. L'ús de les cookies es reserva per recollir informació tècnica per facilitar l'accessibilitat i l’ús eficient del lloc.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

En compliment d’una relació precontractual. Cas de les dades de possibles proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual. És també el cas del tractament de dades de persones que ens han fet arribar els seus currículum vitae.

En compliment d'una relació contractual i prestació de servei. Cas de les relacions amb els nostres proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment d'obligacions legals. Les comunicacions de dades a l’Administració tributària venen establertes per normes reguladores de les relacions contractuals. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

En base al consentiment. Quan fem enviaments d’informació tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit.

En compliment de missió d’interès públic. Les dades personals dels interlocutors o representants d’entitats públiques i privades amb les que existeix relació per al compliment de les funcions pròpies.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

En un altres sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals.

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament general de protecció de dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament.També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. És el dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, o a demanar que es transfereixin d’aquesta manera a un altre Responsable del tractament. Es reconeix aquest dret quan el tractament es fonamenta en el consentiment o en una relació contractual.

A oposar-se al tractament.Com a criteri general, quan el tractament de dades es basa en l’interès legítim de l’empresa o en el compliment d’una missió d’interès públic, una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que obligarien a deixar de tractar les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte que hi hagi motius legítims per seguir-ho fent o bé que sigui necessari per a formular o defensar-se de reclamacions.

A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a Depuradores d’Osona, SL, a l’adreça Carrer de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta (Consell Comarcal d’Osona, Edifici El Sucre), de Vic (CP 08500), o bé enviat un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., indicant en tots els casos "Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (https://apdcat.gencat.cat/ca/inicihttps://apdcat.gencat.cat/ca/inici).

On som

Depuradores d'Osona

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 834 129

info@depuradoresosona.cat