Contractes

Depuradores d'Osona

Podeu accedir a la informació de tots els contractes formalitzats per Depuradores d’Osona SL a partir de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Els contractes formalitzats per Depuradores d’Osona SL segueixen les instruccions que regeixen l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada de l’empresa, que vetllen perquè totes les contractacions s’ajustin als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com que l’adjudicació recaigui sobre l’oferta econòmicament més avantatjosa per a Depuradores d’Osona SL.

 Contractes d'obres

 Contractes de serveis

 Contractes de subministraments

Contractes menors

 

Depuradores d'Osona

 

On som

Depuradores d'Osona

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 834 129

info@depuradoresosona.cat