Retribucions d'alts càrrecs

Depuradores d'Osona

El compte de pèrdues i guanys de cada exercici de Depuradores d’Osona, SL inclou la xifra de l’import dels sous, les dietes i les remuneracions de qualsevol classe meritats pels membres de l’òrgan d’administració i personal d’alta direcció sigui quina sigui la causa.

La retribució salarial bruta anual el 2021 del càrrec de Gerent-Director Tècnic de Depuradores d’Osona, SL puja a 75.000 euros amb un 15% de variables segons resultats. Els membres del Consell d’Administració no perceben retribució.

 

On som

Depuradores d'Osona

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 834 129

info@depuradoresosona.cat