Retribucions d'alts càrrecs

Depuradores d'Osona

El compte de pèrdues i guanys de cada exercici de Depuradores d’Osona, SL inclou la xifra de l’import dels sous, les dietes i les remuneracions de qualsevol classe meritats pels membres de l’òrgan d’administració i personal d’alta direcció sigui quina sigui la causa.

L’import global i per conceptes retributius de l’exercici 2016 puja 33.684,14 euros, xifra que correspon a la retribució salarial bruta anual del càrrec de director de Depuradores d’Osona, SL, amb una dedicació del 50% de la jornada laboral. Els membres del Consell d’Administració no perceben retribució.

 

On som

Depuradores d'Osona

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 834 120

depuradoresosona@ccosona.cat